Sobota,  23. január 2021  -  11:22:50
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

Texas Hold´em poker


PokerstarsPokerový variant Texas Hold´em je určený pre maximálne 10 hráčov. Pri jednom hráčovi sa zobrazí tlačidlo s písmenom „D“. Toto tlačidlo nesie názov „Dealer Button“ a v priebehu hry sa posúva v smere hodinových ručičiek od jedného hráča k druhému. Označuje pozíciu hráča, ktorý je práve na rade v rozdávaní kariet. V mnohých online pokerových herniach je táto úloha zastúpená virtuálnou osobou, ktorej úlohou je rozdávanie kariet. Tento virtuálny díler sa väčšinou nachádza uprostred stolu za žetónami a na hre sa aktívne nepodieľa.

Texas Holdem
Bonus
$600
$500
$500
€100
$2000


Cieľom hry Texas Hold´em je vytvoriť zo svojich „pocket cards“ a „community cards“, ktoré ležia uprostred stola, najlepšiu možnú kombináciu. Nasledujú štyri stávkové kolá, behom ktorých sa hráč rozhoduje, koľko a či vôbec vsadí – podľa odhadovaných výherných šancí a s využítím „community cards“. Hráč, ktorý má na konci kola (po showdowne) v ruke najvyššiu kombináciu, prípadne ten, ktorý ako jediný zostal v hre, keď ostatní hru vzdali, získava bank (pot). Jeho výška sa skladá z takzvaných „blinds“ a stávok ostatných hráčov.

Priebeh jednotlivých kôl

Najskôr musia prví dvaja hráči, ktorí sedia naľavo od hráča označeného tlačidlom „dealer“ (nemyslí sa virtuálny díler), uskutočniť takzvanú povinnú stávku (=blind). Tieto blindy sa vkladajú do hry ešte pred samostným rozdaním prvých kariet. Tým je zaručené, že bude v banku istý obnos peňazí, ktorý potom pripadne víťazovi kola. V priehebu hry je každý hráč minimálne jedenkrát za hru povinný, zaplatiť blindy, pretože označenie „dealer“ sa behom hry posúva od hráča k hráčovi v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý sedí ako prvý naľavo od hráča označeného ako „dealer“ vsadí takzvaný „small blind“. Hráč, ktorý sedí ako druhý naľavo od hráča označeného ako „dealer“, je povinný vsadiť tazkvaný „big blind“.

Pocker cards/hole cards

Po vsadení blindov sa rozdajú prvé karty. Každý hráč v poradí od hráčov sediacich naľavo od hráča označeného tlačidlom „dealer“, obdrží dve zakryté karty. Tieto karty sa volajú „pocket cards“ alebo „hole cards“.

Prvé stávkové kolo

Prvé stávkové kolo začína hráč sediaci naľavo od hráča s big blind. V pokerovom žargóne sa pre pozíciu hráča, ktorý musí jednať ako prvý, vžil názov „under the gun“.
Teraz sa každý hráč môže rozhodnúť, či z hry odstúpi (fold), stávku dorovná (call) alebo stávku navýši (raise).

  • Fold (odstúpenie): hráč zloží karty a stráca vloženú stávku.
  • Check (čekovanie): Hráč nevsádza ani neodstupuje z hry, ale prenecháva možnosť vsadiť nasledujúcemu hráčovi. (Možné je to vša len v prípade, že ešte žiadny hráč predtým nevsadil).
  • Call (dorovnanie): Hráč vsadí rovnakú čiastku ako hráč, ktorý vsadil pred ním.
  • Raise (navýšenie): Hráč zvýši obnos stávky, ktorú vsadil posledný vsádzajúci hráč.

Flop

Po ukončení prvého stávkového kola sa odkrýva flop (prvé tri karty, ktoré sa nachádzajú uprostred stola). Tieto spoločné karty alebo „community cards“ majú rovnakú hodnotu pre každého hráča, ktorý sa pomocou nich snaží vytvoriť najsilnejšiu kombináciu kariet.

Druhé stávkové kolo

Prvý hráč naľavo od dílera, ktorý ešte zostal v hre (to znamená, ktorý neodstúpil pred odkrytím flopu) začína druhé stávkové kolo. Druhé stávkové kolo má v zásade rovnaký priebeh ako to prvé.

Turn

Nasledujúca karta, ktorá sa v strede stola odkryje po flope, sa volá turn.
Na stole sa v tomto momente nachádzajú štyri odkryté spoločné karty. Potom nasleduje tretie stávkové kolo – opäť od prvého aktívneho hráča naľavo od tlačidla „dealer“.

Tretie stávkové kolo

Podľa toho, či sa hrá Texas Hold´em Limit, Pot Limit alebo No Limit, dochádza v treťom stávkovom kole k zmene pravidiel. Detaily nájdete v závere jednotlivých špecifických vysvetlení.Poslednou kartou, ktorá sa odkrýva po flope a turne, je river. Na stole sa teraz nachádza päť odkrytých spoločných kariet. Záverečné stávkové kolo začína opäť od prvého aktívneho hráča naľavo od hráča označeného tlačidlom „dealer“. Štvrté stávkové kolo prebieha podľa rovnakých pravidiel ako tretie.

Showdown

Po uzatvorení všetkých stávkových kôl prichádza „showdown“. Showdown v podstate znamená koniec hracieho kola, kedy všetci aktívni hráči musia ukázať svoje karty. Víťazom sa stáva ten, kto utvorí so svojich dvoch pocket cards a piatich community cards najsilnejšiu možnú kombináciu. V prípade, že majú hráči identickú výhrenú kombináciu, dochádza k rovnomernému rozdeleniu banku. Zriedkakedy sa stáva, že je výherná kombinácia utvorená len zo spoločných kariet. V tomto prípade si výhru rozdelia všetci aktívni hráči pri stole rovnomerne. Ak zistíte, že ste prehrali a nechcete ukázať svoje karty, môžete ich bez toho, aby ste ich ukázali, odložiť („muck“). Inak môžete svoje karty, samozrejme, ukázať a porovnať ich s kartami ostatných zúčastnených hráčov. Hráč, ktorý v danom kole vsadil, prípadne navyšoval ako posledný, musí svoje karty ukázať ako prvý. Ak v poslednom stávkovom kole nevsadil alebo nenavýšil žiadny hráč, záleží na pravidlách konkrétnej pokerovej herne, ktorá určí, kto musí svoje karty ukázať ako prvý.

Ďalšie kolo

Po odohraní jedného kola a rozbití banku sa pozícia dílera presúva v smere hodinových ručičiek na nasledujúceho hráča a ďalšie kolo môže začať.

Stávkové princípy

Po rozdaní, prípadne odkrytí kariet musí prvý krok uskutočniť hráč sediaci naľavo od hráča „big blind“. Každý nasledujúci hráč sa potom na základe jemu rozdaných kariet rozhoduje, čo do hry vsadí. Podľa toho, koľko hráčov je po ňom na rade so stavením, je rozhodnutie ťažšie (príp. ľahšie). Ak má hráč v ruke priemernú kombináciu kariet a po ňom je na rade v stavení ďalších päť hráťov, je rozhodovanie, či vsadiť, navýšiť alebo odstúpiť obzvlášť ťažké.

Štandardné pokerové situácie

Pass (fold)

Ak nie ste pridelenými kartami zvlášť nadšený, máte možnosť z hry odstúpiť. Ak ste predtým vsadili small alebo big blind alebo ste dorovnali predchádzajúcu stávku, tento obnos strácate. Na druhej strane sa ale vyvarujete prípadným ďalším stratám, pretože až do začiatku ďalšieho kola ste z kola von.

Check

Ak si chcete ponechať karty a zostať v hre, môžete tiež čekovať. To znamená, že nemusíte vsadiť, no len vtedy, keď pred vami ešte nikto nevsadil. Nasledujúci hráč má potom možnosť taktiež čekovať, alebo vsadiť. Len čo niektorý z hráčov v priebehu stávkového kola vsadil, musíte sa (až na Vás príde rad) rozhodnúť, či budete foldovať, dorovnávať alebo stávku navýšite.

Call

Call, teda dorovnať znamená vsadiť rovnaký obnos, ako vsadil predchádzajúci hráč.

Vsadiť a navýšiť – v závislosti od limitu (bet/raise/reraise)

Ak sa domnievate, že máte v ruke dobré karty, môžete do hry vsadiť určitú čiastku. Ak hráč pred Vami už vklad uskutočnil, môžete jeho hodhotu zvýšiť. V závislosti od štruktúry stávok sú sumy, o ktoré sa dá čiastka navýšiť, pevne stanovené.

 

  • Fix Limit. Pri stole so stávkami $ 5/$ 10 môžete napríklad v prvých dvoch stávkových kolách vsadiť $ 5 a v ďalších dvoch kolách $ 10. V každom kole sa dá jedenkrát vsadiť a trikrát navýšiť („bet“, „raise“, „re-raise“, „re-raise“ alebo „cap“). Len čo bola čiastka trikrát navýšená a dôjde k dosiahnutiu hornej hranice – „cap“, nie je akékoľvek ďalšie navýšenie možné. V tomto prípade sa rozdáva ďalšia karta a ak ide o posledné stávkové kolo, nasleduje „showdown“.
  • No Limit. V tejto verzii Texas Hold´em funguje štruktúra stávok nasledovne: každý hráč môže vsadiť toľko, koľko je jeho momentálne dostupný zostatok pri stole, a to nezávisle na výške banku. Nepísaným pravidlom však zostáva, že minimálny vklad sa musí rovnať výške big blindu. Okrem toho – ak zvyšujete, tak o čiastku, ktorá sa rovná vsadenej sume hráča pred Vami.
  • Pot Limit. Vo verzii pot limit môže každý hráč vsadiť ľubovoľne vysokú sumu v rozpätí od minimálnej hodnoty stávok až po celkovú hodnotu potu (banku). V hre so stávkami $ 5/$ 10 činí teda small blind $ 5 a big blind $ 10. Prvý hráč teda môže dorovnať tým, že vsadí rovnakú čiastku ako big blind (v tomto prípade $ 10), alebo môže navýšiť ľubovoľne vysokú čiastku až do maximálnej výšky hodnoty v banku. Navýšenie musí odpovedať hodnote predchádzajúcej stávky, či hodnote predchádzajúceho navýšenia, alebo túto čiastku prevyšovať. V tomto prípade činí maximálne navýšenie, až do výšky hodnoty banku, $ 25 ($ 5 small blind + $ 10 big blind + $ 10 dorovnanie). Znamená to, že hráč číslo 3 môže vsadiť celkom $ 35. Ak teda hráč číslo 3 navýši o celkovú čiastku v hodnote banuk,celková výška banku činí $ 50.Ak chce následujúci hráč naďalej ostať v hre, musí dorovnať čiastkou v hodnote $ 35 – teda obnosom, ktorý sa rovná stávke hráča číslo 3. Ak by chcel tento hráč navýšiť o maximum, musel by vsadiť $ 120 – to odpovedá celkovej výške banku ($ 50) + navýšenie v hodnote $ 70 ($ 35 dorovnanie a $ 35 navýšenie). Počet stávkových kôl nie je u hier pot limit ohraničený. Hrá sa tak dlho, kým každý hráč buď neodstúpi alebo nedorovná.

 

All-in

Do situácie all-in sa hráč púšťa hlavne vtedy, keď má obzvlášť výhodnú kombináciu kariet. Ak niektorý alebo väčšina hráčov dorovná, naskytá sa tú vynikajúca príležitosť, ako svoju výhru v priebehu tohto kola enormne zvýšiť. Hráč však môže týmto spôsobom i úspešne blufovať – tým, že ide all-in, signalizuje, že má veľmi vysokú kombináciu kariet a núti tým aj ostatných hráčov k odstúpeniu z hry (foldu), a to s cieľom získať celý bank pre seba. (ako konkrétne situácie all-in vyzerajú, uvádzame nižšie.)
Pod pojmom all-in sa však môže skrývať i nasledujúca herná situácia:
Ak hráč nemá dostatok žetónov na to, aby mohol dorovnať, poprípade odohrať kolo do konca, no napriek tomu by rád zostal v hre (domnieva sa, že má dobré karty), nemusí ihneď foldovať. Pre tieto prípady sa ponúka možnosť ísť all-in, čo znamená, že hráč síce zostáva v hre, ale pretože už do hry vložil všetky svoje žetóny, nemôže sa ďalej podieľať na iných akciách pri stole.

Ak sa hráč chopí situácie all-in a vyhrá, odnáša si všetky peniaze, ktoré sú v banku v momente, kedy ide all-in. Všetky peniaze, ktoré putujú do banku po hráčovej all-in akcii (teda čiastka prevyšujúca bank jeho „all-in sumou“), sú odložené bokom do zvláštneho banku („side-pot“). Ak sa teda hráčovi, ktorý šiel do all-in, podarí rozhodnúť showdown v svoj prospech, vyhráva hlavný bank a „side-pot“ pripadne hráčovi s druhou najlepšou kombináciou kariet. Ak ide do all-in viac hráčov súčasne, musia do hry, samozrejme, vložiť taký počet žetónov, ktorý odpovedá celkovej sume vloženej „all-in hráčom“.

Učenie v praxi

Ani po podrobnom vysvetlení princípu hry nakoniec hráčom nezostáva nič iné, než sa vrhnúť k online stolom a vyskúšať si získané pokerové vedomosti na vlastnej koži. Kde tak môžete urobiť najlepšie, sa dozviete na našich stránkach – zostavili sme pre Vás celý rad profilov najlepších online pokerových škôl! Častokrát však nestačí ani celá knižnica pokerových vedomostí. Ak chcete, aby bola Vaša pokerová hra čo najlukratívnejšia, využite strategické pokerové programy. BonusBonusBonus prináša na svojich stránkach dostatok informácií aj na túto tému – jednotlivé strategické pokerové programy sme pre Vás totiž otestovali!

Z histórie pokerového variantu Texas Hold´em

Kedy a kde pokerový variant vznikol, dnes nikto nedokáže presne určiť. Texaská vláda však vyhlásila za oficiálne miesto narodenia Texas Hold´emu mestečko Robstown. Odtiaľ sa hra začala v dvadsiatych rokoch 20.storočia šíriť najskôr po štáte Texas a potom do celého sveta.

Do Las Vegas sa hra dostala v roku 1967 vďaka trom úspešným pokerovým hráčom – Crandellovi Addlingtonovi, Doylovi Brunsonovi a Amarillovi Slimovi. Crandell Addlington sa s hrou prvýkrát stretol v roku 1959 a okamžite si ju zamiloval. Podľa neho je hra na roziel od Draw Pokeru zaujímavejšia hlavne preto, že sa štyrikrát vsádza a tím sa tiež naskytá príležitosť hrať taktickejšie.

Nejaký čas sa Hold´em (názov Texas Hold´em sa vžil o niečo neskôr) hrával jedine v Golden Nugget Casine, ktoré v Las Vegas nepatrilo práve medzi tie najoslnivejšie. Nemal tak príliš veľkú šancu preraziť na scénu profesionálnych pokerových hráčov. Títo totiž dávali prednosť pozlátku a lesku ostatných casin, ktoré v hojnej miere navštevovala hlavne bohatá klientela.

Zlom nastal v roku 1969, kedy boli do Dunes Casina pozvaní na partičku Texas Hold´em pokeru profesionálni hráči, ktorí si tu pekne zgustli na bohatých hotelových hosťoh.

Len o niekoľko rokov neskôr sa v rámci novo vzniknutého šampionátu World Series of Poker konal prvý hlavný turnaj v No Limit Texas Hold´em a jeho súčasťou zostal dodnes.

Na začiatku 21.storočia zažil Texas Hold´em bleskový vzostup. O rastúcu popularitu sa pričinil hlavne vynález online pokeru, živé televízne prenosy pokerových turnajov, ako aj skutočnosť, že sa stal víťazom World Series of Poker 2003 Chris Moneymaker, ktorý si účasť na WSOP vybojoval na jednom online pokerovom turnaji.V roku 2007 sa stal víťazom hlavného turnaja WSOP (No Limit Texas Hold´em) američan laoského pôvodu Jerry Yang. Ak sa o ňom chcete dozvedieť viac, kliknite jednoducho na BBB profil Jerryho Yanga.

---

Tag Cloud

---